Likvidace černých skládek

Černá skládka je nelegální uložení odpadů, které je nutno odstranit a uvést vše do původního stavu.

V České republice se nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími vyhláškami. Z černé skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody – může tak vážně poškozovat lokální ekosystém a ohrožovat např. zdroje pitné vody pro místní obyvatelstvo.

Informujte se nezávazně na podmínky pro likvidaci na telefonu:               +420 606 717 635